1. Декларация и уведомление за поверителност

Тази декларация и уведомление за поверителност описват как ние, MedTech.BG, ще събираме и използваме Вашите лични данни.

Лични данни
Съгласно GDPR, личните данни се определят като:
“всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (“субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е човек, който може да бъде идентифициран пряко или непряко, по-специално чрез посочване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице”.

 

 • Кои сме ние?

MedTech.BG (www. medtech.bg) е онлайн магазин за медицинска техника на Omron Healthcare за България, който се управлява от „МЕДТЕХ.БГ“ ООД с ЕИК: 204046118 седалище и адрес на управление гр. Варна, ж.к. Трошево, бл.31

Защо MedTech.BG трябва да събира и съхранява лични данни?
За да можем да изпълним Вашата поръчка за доставка на медицинска техника, трябва да съберем Ваши лични данни, необходими за кореспонденция и осъществяване на доставката. Във всеки случай ние се ангажираме да гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е подходяща за тази цел и не представлява навлизане в личния Ви живот.

За да Ви потърсим с цел директен маркетинг, MedTech.BG ще се свърже с Вас, за да поиска предварително съгласие.

Вашите лични данни, които бихме искали да обработим са:

Вид лични данни Източник:
Име и фамилия Субекта на данните
Данни за контакт (телефон, e-mail, адрес) Субекта на данните
Предпочитания, мнения, коментари Субекта на данните
IP адрес Субекта на данните

 

На нашия уебсайт: www.medtech.bg, ние използваме „бисквитки“ (cookies), представляващи малки файлове, които са изтеглени на Вашия компютър, за да подобрят Вашето преживяване като потребители на сайта. Можете да намерите повече на нашата специална страница с правила за “бисквитки”.

Личните данни, които събираме, ще бъдат използвани за следните цели:

 • Изпълнение на поръчки, направени чрез електронния магазин;
 • Изпращане на информационни бюлетини (директен маркетинг).

Нашето правно основание за обработка на личните данни:

 • изпълнение на договор, по който Вие сте страна;
 • предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор;
 • легитимен интерес за осъществяване на директен маркетинг.

MedTech.BG не обработва специални категории лични данни, нито пък извършва автоматизирана обработка на личните данни, които сте ни предоставили.

 

 • Обработване на основание съгласие 

В случаите, когато обработването на личните Ви данни не е необходимо, с оглед изпълнение на договор, законова разпоредба, легитимния интерес на администратора или трето лице, както и на друго основание, MedTech.BG ще обработва личните Ви данни само на база Вашето съгласие.

С даването на съгласието си Вие ни разрешавате да обработваме личните Ви данни за точно определени цели.

За да обработва MedTech.BG  специални категории лични данни се изисква съгласието на субекта, като то трябва да бъде изрично дадено. Когато искаме да ни предоставите чувствителни лични данни, ние винаги ще ви кажем защо и как ще се използват данните.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време като изпратите имейл до Отговорника за защита на данните на MedTech.BG – Емил Загорски, email: office@medtech.bg

 

 • Разкриване пред трети лица

Възможно е разкриването на личните Ви данни на следните трети лица:

Tип трети лица

Категория лични данни, които им се предават

Цел

Хостинг компания: Superhosting

Всички

Поддръжка на уебсайта и базите данни

Куриер: ECONT

Име и фамилия; Данни за контакт (телефон, адрес, e-mail)

Доставка на поръчаните стоки

Компания за e-mail маркетинг: Mailchimp e-mail

Изпращане на информационни бюлетини

 

 • Период на съхранение

MedTech.BG ще съхранява личните Ви данни, както следва:

Тип лични данни Период на съхранение
Име и фамилия, данни за контакт До като са необходими за целта, за която са събрани или докато не откажете обработването им.
Предпочитания и мнения, IP адрес До като са необходими за целта, за която са събрани или докато не откажете обработването им.

 

 

 • Правата Ви като субект на данни

Във всеки момент, докато притежаваме или обработваме личните Ви данни, Вие, субектът на данните, имате следните права:

 • Право на достъп – имате право да поискате копие от данните за Вас, които съхраняваме;
 • Право на поправка – имате право да коригирате неточни или непълни данни за Вас, които съхраняваме.
 • Право да бъдете забравени – при определени обстоятелства можете да поискате данните, които държим за Вас, да бъдат изтрити от нашите регистри.
 • Право на ограничаване на обработката – когато са налице определени условия, имате право да ограничите обработката на данни.
 • Право на преносимост – Вие имате правото данните, които съхраняваме за Вас, да бъдат предадени на друго лице.
 • Право на възражение – Вие имате право да възразите срещу определени видове обработка на данните Ви, като напр. директен маркетинг.
 • Право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране – Вие, също така, имате всички права, които произтичат за Вас, в случай, че сте обект на правните последици от автоматизираната обработка или профилиране.
 • Право на съдебна защита: в случай, че BG откаже искането Ви, съгласно правата ни за достъп, ние ще посочим причината за това. Имате право да подадете жалба, както е посочено в точка “Жалби” по-долу.

Aко има трето лице (както е посочено в точка “Разкриване пред трети лица” по-горе) при обработката на вашите лични данни, всички горепосочени искания ще бъдат препратени на нея.

 • Жалби
  В случай, че желаете се оплачете срещу обработката на личните Ви данни от BG (или трети лица, както е описано в точка “Период на съхранение” по-горе) или да подадете жалба за това как е било разглеждано оплакването Ви, имате право да подадете жалба направо пред надзорния орган, както и пред отговорника за защита на личните данни на MedTech.BG.

Данните за всеки от тези контакти са:

Данни за контакт с надзорния орган Данни за контакт с отговорник за защита на личните данни
Лице за контакт: Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)  Емил Загорски
Адрес 1: Гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Гр. Варна, ж.к. Трошево -31
Имейл: kzld@cpdp.bg office@medtech.bg
Телефонен номер: 02/91-53-518 0883 93 83 83

 

 • Допълнителна информация

При какви обстоятелства MedTech.BG  ще може да ме търси?
Нашата цел не е да бъдем досадни и ние предприемаме необходимото да не задаваме неуместни или ненужни въпроси. Освен това предоставената от Вас информация ще бъде обект на строги мерки и процедури, за да се сведе до минимум рискът от неоторизиран достъп или оповестяване на данните.


Мога ли да разбера какви мои лични данни притежава
MedTech.BG?
MedTech.BG по Ваше желание може да потвърди каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва. Ако MedTech.BG съхранява Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Самоличност и данни за контакт на лицето или организацията, които са определили как и защо да се обработват Вашите данни.
 • Данни за контакт с отговорника за защита на личните данни.
 • Целта и правното основание за обработката на данните Ви.
 • Информация за легитимните интереси на BG или на трета страна, ако обработката се извършва на такова основание.
 • Категориите на събраните, съхранявани и обработени лични данни.
 • Получател(и) или категории получатели, на които данните са / ще бъдат разкрити.
 • Колко дълго ще се съхраняват данните.
 • Подробности за правото Ви да коригирате, изтривате, ограничавате или възразявате срещу такава обработка.
 • Информация за правото ви да оттеглите съгласието си по всяко време.
 • Как да подадете жалба до надзорния орган.
 • Дали предоставянето на лични данни е законово или договорно изискване или условие за сключване на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от непредоставянето на такива данни.
 • Източникът на лични данни, ако те не са били събрани директно от Вас.
 • Пълна информация за процеси на автоматизирано вземане на решения, като напр. профилиране, и всякаква важна информация за логиката, която стои зад това взимане на решения, както и значението и очакваните последици от такава обработка на данни.

Какъв документи за самоличност ще трябва да осигуря, за да получа достъп до информация за моите лични данни?

В случаите, в които нямате възможност да ни потърсите чрез оставените от Вас данни за контакт (e-mail или телефон), MedTech.BG приема следните документи за самоличност, когато се изисквате информация за Вашите лични данни:

 • Лична карта, шофьорка книжка.