I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „МЕДТЕХ.БГ“ ООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „medtech.bg”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.
ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: „МЕДТЕХ.БГ“ ООД
2. Седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к. Трошево 31
3. Данни за кореспонденция: гр. Варна, Email: office@medtech.bg, тел: +359883938383
4. Вписване в публични регистри: ЕИК 204046118
5. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15,
тел.: (02) 940 20 46
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

(3) Изпълнителна агенция по лекарствата
Адрес: гр. София 1303, ул. Дамян Груев 8
тел.: +359 2 8903555;
e-mail: bda@bda.bg
Уеб сайт: www.bda.bg

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. Доставчикът извършва търговска дейност чрез електронен магазин, достъпен на сайта medtech.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на медицински изделия на Omron Healthcare, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в Интернет;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на в Интернет на адрес medtech.bg или чрез друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

III. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят трябва да се идентифицира на сайта. Ползвателят може да се идентифицира като попълни идентификационна форма преди да извърши поръчка на стоки или като регистрира свой профил на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
(2) Поръчки могат да се правят от регистрирани и от нерегистрирани Ползватели на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Някои от услугите на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН могат да изискват регистрация.
(3) В случаите в които електронният магазин изисква регистрация, Ползвателят се идентифицира като въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.

Чл. 8. (1) Доставчикът има право да събира и използва информация относно Ползвателите след извършената от тях идентификация. Информацията, която Доставчикът събира и използва с цел сключване на договор с Ползвателя може да включва име, фамилия, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно. Информацията включва и всяка друга, която Ползвателят въвежда, използва или предоставя при ползване услугите, предоставяни на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
(2) При попълване на идентификационната форма, Ползвателят се задължава да предостави пълни, верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. В случай на предоставяне на неверни данни Доставчикът има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите.

Чл. 9. (1) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Прочетох и се съгласявам с общите условия“ и “Регистрация”, Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. Електронното изявление на Ползвателя придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон със записването му на съответен носител в сървъра на Доставчика, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане.
(3) Доставчикът може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Ползвателя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 10. (1) Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика, за да отправят поръчки за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени от Ползвателя при попълване на идентификационната форма на сайта на Доставчика и съхранени в личния му профил, ако има такъв.
(4) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(5) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването ѝ от Доставчика.
(6) Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по имейл за сключването на договора за покупко-продажба на стока.
(7) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(8) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 11. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
(1) Избиране на една или повече от предлаганите стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка („кошница”, „количка”) чрез натискане на бутона „Поръчка.
(2) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(3) Потвърждение на поръчката чрез интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
(4) Потвърждение за приемане на поръчката по имейл.

V. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

Чл. 12. (1) Цените на продуктите, предлагани от Доставчика, са тези, посочени на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
(2) Цените на продуктите включват ДДС, освен ако не е указано друго.
(3) Стойността на транспортните разходи, невключени в цената на стоките, е фиксирана и се определя от Доставчика. Ползвателите получават информация за цената на доставката преди извършването на поръчката.
(4) Доставчикът посочва преди сключването на договора за покупко-продажба общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки..
(5) Доставчикът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Чл. 13. (1) Доставчикът може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, съгласно българското законодателство и правила, определени от Доставчика. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

Чл. 14. (1) Ползвателят може да заплати цената на поръчаните стоки само чрез наложен платеж при доставка чрез куриер.
(2) Ползвателят трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

VI. ДОСТАВКА

Чл. 15. (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Ползвателя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Ползвателя, освен ако противното не е изрично указано на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
(2) Преди изпращане на поръчаната стока, Доставчикът има право да се свърже с Ползвателя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката, включително за потвърждаване адреса на доставка.
(3) Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Чл. 16. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в срок до 3 работни дни. При извънредни обстоятелства Доставчикът си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Ползвателя.
(2) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя в рамките на срока за доставка по ал. 1.
Чл. 17. (1) Поръчаните стоки се доставят срещу подпис на Ползвателя или на лице на адреса, което е съгласно да я приеме вместо него.
(2) Ползвателят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Ползвателят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.
Чл. 18 (1) При невъзможност за връчване на пратката, настъпила не по вина на Доставчика или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Ползвателя телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Ползвателят може да получи доставката.
(2) Ако Ползвателят не може да бъде намерен и не потърси пратката си при куриера в продължение на 14 дни от датата на доставка, се счита, че се е отказал от нея.

Чл. 19. Доставчикът си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

VII. ОТКАЗ

Чл. 20. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Ползвателят трябва да уведоми недвусмислено Доставчика за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, и предостави всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.
(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.
(4) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Чл. 21. (1) В случай, че упражни правото си на отказ по предходния член, Ползвателят е длъжен в 14-дневен срок да предаде на Доставчика или на упълномощено от него лице стоките. При връщане на стоките Потребителят задължително трябва да предаде и издадените му касова бележка и фактура.
(2) В случай на отказ, Доставчикът е задължен да възстанови в пълен размер платените от Ползвателя суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
(3) Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
(4) В случай че Ползвателят не изпълни задължението си по алинея 1, без да уведоми Доставчика за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Чл. 22. Правото на отказ по предходния член не се прилага в следните случаи:

– за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
– продукти, които не могат да бъдат върнати поради причини, свързани със защита на здравето или хигиената, и които са разпечатани след доставка;
– продукти, които могат да влошават качеството си или продукти с кратък срок на годност;
– за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
– за доставка на вестници, списания и други периодични издания;

VIII. РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 23 (1) Ползвателят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.
(2) Ползвателят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
(3) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, Доставчикът ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.
(4) При предявяване на рекламацията на стока Ползвателят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.
(5) Рекламацията се подава устно на посочения от Доставчика телефон или писмено по имейл или с писмо, подадено до адреса на дружеството.
(6) При предявяване на рекламация Ползвателят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и имейл за контакт.
(7) При подаване на рекламация Ползвателят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:
– касова бележка или фактура;
– протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
– други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
(8) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното и не по-късно от изтичането и на срока на годност.
(9). Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(10) Ако Доставчикът е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.
(11) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.
(13) Когато Доставчикът удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Ползвателя.

IХ. ГАРАНЦИИ

Чл. 24. Ползвателите се ползват от предвидените в Закона за защита на потребителите гаранционни срокове.

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 25. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) Доставчикът приема и обявява на сайта си Уведомление за защита на личните данни, достъпно на адрес: https://medtech.bg/privacy-policy/

Чл. 26. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 27. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми Ползвателите на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, които имат регистрация.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на имейла, посочен от Ползвателя при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 28. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://medtech.bg/terms/ заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 29. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
– при прекратяване поддържането на уебсайта от страна на Доставчика;
– по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
– едностранно от всяка от страните с едноседмично предизвестие със срок за изпълнение в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
– в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
– в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 30. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 31. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 32. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 33. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 14.06.2019г.